Subscribe

“Plastikler” anket katılımcısına yönelik kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni

Bu doküman, kişisel verilerinizin Doğu Eroğlu (“Veri Sorumlusu”) (Maslak Mahallesi, Dereboyu 2. Cadde, No: 15A/70, Ata Center İş Merkezi Kat: G2, Sarıyer 34485 İstanbul) tarafından işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Verilerin Saklanması ve Aktarılması 

“Plastikler” anketine katıldığınızda yalnızca IP adresiniz, anket sonuçlarının kaydedilebilmesi amacıyla işlenmektedir. 

IP adresiniz, anketin tamamlanmasından itibaren 3 ay içinde Veri Sorumlusu tarafından silinir. Kişisel veriniz, yalnızca Veri Sorumlusu tarafından saklanmakta olup herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmamaktadır. Veri sorumlusunun ilgili mevzuat çerçevesinde adli ve idari makamların taleplerini yerine getirme yükümlülüğünden doğan hakları saklıdır. 

  1. Hukuki Sebep ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 

Söz konusu kişisel veri, bir araştırmacı gazetecilik faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen bir anketin tamamlanabilmesi için, Kanun’un 5/2 (f) hükmünde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak elektronik ortamda, ilgili kişinin ankete katılmasıyla birlikte otomatik yolla işlenmektedir.

  1. Haklarınız ve Veri Sorumlusuna Başvuru 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Maslak Mahallesi, Dereboyu 2. Cadde, No: 15A/70, Ata Center İş Merkezi Kat: G2, Sarıyer 34485 İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.